By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.

Bærekraft

Hvordan vi skal jobbe med bærekraft

FN bærekraft mål 4 ikon

4.4
Innen 2030 oppnå en betydelig økning i antall unge og voksne som har kompetanse, blant annet i tekniske fag og yrkesfag, som er relevant for sysselsetting, anstendig arbeid og entreprenørskap

- Ved å bistå servitører / bartendere med muligheten til å videreutvikle sin kunnskap og føle tilfredsstillelse i jobben sin, håper vi å øke anerkjennelsen til yrkesfaglige retninger som servitør / bartender.

- Som en konsekvens av dette ønsker vi også å hjelpe de som slutter i servicebransjen, for å tilegne seg erfaringer fra andre felt.

FN bærekraft mål 5 ikon

5.1
Få slutt på alle former for diskriminering av jenter og kvinner i hele verden.

- Vi vil sørge for likelønn for alle våre ansatte med samme erfaring og ansiennitet.

FN bærekraft mål 8 ikon

8.8
Beskytte arbeiderrettigheter og fremme et trygt og sikkert arbeidsmiljø for alle arbeidstakere, inkludert arbeidsinnvandrere og særlig kvinnelige innvandrere, og arbeidstakere i et usikkert arbeidsforhold.

- Vi har som mål å tilby fulltidsstillinger i ‘Pick Your Pour’ med mindre den ansatte ønsker å jobbe deltid.
- Vi har som mål å snakke både engelsk og norsk på arbeidsplassen for å kunne ansette ikke-norsktalende.

Pick YOur Pour logo